Úvod | Úřední deska | Obecní úřad | Fotogalerie |  
 
 

Povinně zveřejnované informace

Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu
Svojkovice, 588 56 Telč

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost
Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Poslaním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Popis Organizační struktury povinného objektu
zastupitelstvo obce

4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax., oficiální email pro elektronický podpis
Obecní úřad Svojkovice
Svojkovice 44
588 56 Telč
tel. 731 802 341
email: videnska@seznam.cz
ID Datové schránky: krpa66y

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti
KB Jihlava č.ú. 15324681/0100

6. Identifikační číslo organizace (IČO)
00373931

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)


8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok
viz. Rozpočty

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace
Žádosti o informace můžete získat písemně nebo e-mailem.

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí
Úřad obce Svojkovice

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech


12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře
Formuláře můžete také získat na:
http://www.form.cz
http://www.formulare-ke-stazeni.cz/formulare-ceska-sprava-socialniho-zabezpeceni-cssz.html

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Návody na řešení nejrůznějších životních situací jsou k dispozici na Portálu veřejné správy ČR.

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí
Vyhlášky a další předpisy můžete vidět v sekci "Vyhlášky"

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník zatím nebyl zadán

16. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací
Výroční zprávy můžete vidět v sekci "Výroční zprávy"

17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu
Obec nemá zřízenou žádnou organizaci


Copyright svojkovice 2014, info@svojkovice.cz